Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε., σκοπός του είναι:

1. Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των μελών του.

2. Η υποβοήθηση των επαγγελματικών εργασιών των μελών του Συλλόγου και η διασφάλιση των νομικών αυτών συμφερόντων.

3. Η μελέτη και εισήγηση νομικών και δημοσιονομικών μέτρων για την προαγωγή και προστασία των συμφερόντων του κλάδου.

4.  Η παράσταση και εκπροσώπηση, δια του Δ.Σ. ενώπιον των δημοσίων αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης , των δικαστηρίων και των άλλων συλλογικών οργάνων και φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η συνεργασία με εκπροσώπους άλλων παρεμφερών οργανώσεων του εσωτερικού και εξωτερικού και άλλων κοινωνικών ομάδων για την διαμόρφωση, λήψη, εφαρμογή και προάσπιση των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων του κλάδου.

5.  Η συμμετοχή με το Διοικητικό Συμβούλιο ή με αντιπροσώπους σε οργανώσεις συλλόγων με κοινούς σκοπούς του εσωτερικού και εξωτερικού και η εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις και συνέδρια που αφορούν τον κλάδο.

6.  Η εξομάλυνση τυχόν διαφορών μεταξύ των μελών και η μέριμνα για την εφαρμογή ενός κώδικα δεοντολογίας που διέπει τα μέλη του Συλλόγου στις μεταξύ τους σχέσεις.

7. Συλλογική προβολή του κλάδου με την διοργάνωση ή την συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις, σε σεμινάρια, με την έκδοση εντύπων και άλλες εκδηλώσεις κοινής προβολής.

8. Η ανάληψη πρωτοβουλίας και η ώθηση των μελών προς την ίδρυση μεταξύ τους συνεταιρισμών και άλλων οικονομικών φορέων.

9. Η συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις, οι οποίες απευθύνονται στην ενίσχυση και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού, όπως οργάνωση εκπαιδευτικών ή/και επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων.

ΔΟΜΗ

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου καθορίζεται σε 5 (πέντε) μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.